Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 17 septembrie 2014
Copyright © Colegiul Psihologilor din România, 2014

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
HOTĂRÂRE privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice

– Partea generală, Cartea I

Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,
Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:

Art. 1.

(1) Se aprobă Standardele de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Competenţele profesionale de specialitate, reglementate într-o manieră sintetică, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP), se înscriu în atestatele de liberă practică eliberate de către Colegiul Psihologilor din România, potrivit cadrului normativ care reglementează regimul juridic al actelor emise de către Colegiul Psihologilor din România.
(3) Publicarea şi actualizarea periodică a SCSP se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România.
(4) Prevederile referitoare la completarea formării profesionale în vederea exercitării competenţelor profesionale specifice pentru care este necesară o formare profesională specializată intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2015.

Art. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Comitetului director al
Colegiului Psihologilor din România,
Mihai Aniţei
Bucureşti, 21 martie 2014.

Anexa
STANDARDE DE CALITATE ÎN SERVICIILE PSIHOLOGICE Partea generală, Cartea I*)

———– *) Standardele de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I sunt elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, de către Colegiul Psihologilor din România, autoritate competentă pentru profesia de psiholog în România, recunoscută de către Comisia Europeană, şi operator în Internal Market Information System (IMI), membru al EFPA – European Federation of Psychologists Associations (EFPA).

Argumente Psihologia a ajuns astăzi la un nivel de dezvoltare ştiinţifică ce îi permite aplicarea şi verificarea legităţii şi metodelor utilizate, astfel încât acestea să poată fi generalizate, în vederea recunoaşterii importanţei socioeconomice şi acceptării de către societate ca fiind necesară şi eficientă. Dezvoltarea ştiinţifică, acceptarea şi nevoia socială în creştere au determinat recunoaşterea şi organizarea profesiei de psiholog în România.

Pentru asigurarea dezvoltării în continuare a psihologiei este necesar ca între profesia de psiholog şi ştiinţa psihologiei să existe o interdependenţă, în vederea cunoaşterii şi actualizării permanente de către psihologii profesionişti a practicilor validate în conformitate cu descoperirile ştiinţifice, pentru crearea unor standarde, competenţe şi ghiduri de bune practici comune care să conţină aspectele de ordin teoretico-metodologic acceptate de către comunitatea profesională, care să se bazeze pe nevoile societăţii şi ale pieţei serviciilor psihologice. De asemenea, ştiinţa psihologiei trebuie să cerceteze problemele psihologice actuale ale societăţii, astfel încât să poată răspunde în mod util unei nevoi permanente a oamenilor.

Psihologul studiază comportamentul uman, procesele mentale şi investighează, recomandând căi de soluţionare, problemele psihologice din domeniul sănătăţii, educaţiei, justiţiei, muncii, economiei, protecţiei sociale, industriei şi securităţii. Psihologul concepe şi efectuează experimente şi observaţii asupra oamenilor şi animalelor pentru măsurarea caracteristicilor mintale şi fizice, analizează efectele eredităţii, mediului sau altor factori asupra gândirii şi comportamentului indivizilor. Psihologul desfăşoară activitate de evaluare, psihodiagnoză, psihoterapie, precum şi de prevenire a tulburărilor emoţionale, de personalitate şi a fenomenelor de inadaptare la mediul social sau profesional. Psihologul elaborează şi aplică teste psihologice pentru măsurarea inteligenţei, abilităţilor, aptitudinilor şi a altor caracteristici umane, interpretează datele obţinute şi face recomandările pe care le consideră necesare.

Psihologul trebuie să se formeze continuu şi să îşi revizuiască mereu metodele şi tehnicile potrivit noilor exigenţe psihomorale, multiculturale şi tehnice, astfel încât să poată să îşi modifice şi să îşi adapteze instrumentele de evaluare şi intervenţie. Psihologul trebuie să studieze mecanismele şi factorii care precipită încadrarea unui tip de răspuns în ansamblul acţiunilor fiinţei umane, fără să se concentreze pe explicarea diferenţelor dintre patologic şi convenţionalul “normal”. Psihologul trebuie să studieze pentru ce se stabileşte, persistă şi se opune la schimbare un mod de interacţiune, cum şi pentru ce el se poate modifica sub efectul intervenţiilor psihoterapeutice.

Tendinţa tot mai accentuată din ultimii ani de dezmembrare şi de reorganizare a marilor profesii afectează atât cercetarea ştiinţifică în psihologie, cât şi profesia de psiholog. Noile ocupaţii temporare din domeniul sociouman “împrumută” atribuţii sau competenţe ale psihologului, solicitate tot mai mult de către societate, fără un suport teoretico-metodologic şi fără să fie sustenabile pe termen mediu şi lung, din lipsa unei baze ştiinţifice consistente care să actualizeze intervenţia în mod eficient. Profesia de psiholog poate răspunde acestor încercări prin competenţă, integritate, menţinerea unei culturi şi a unei conştiinţe profesionale comune, bazate pe argumente istorice, ştiinţifice şi practice, care să fie statuate în cadrul unor standarde de calitate în serviciile psihologice.

Psihologul nu este şi nu trebuie să devină un operator al testelor şi instrumentelor psihologice, acesta trebuie să rămână creatorul şi unicul interpret autorizat al metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică.
Astfel, psihologia şi psihologii trebuie să se ocupe mai mult de problemele sociale ale oamenilor şi să găsească soluţii, deoarece interesul social pentru psihologie este în creştere.

Având în vedere aceste argumente, Colegiul Psihologilor din România a aprobat primele standarde de calitate în serviciile psihologice din România, care vor contribui la standardele, competenţele şi ghidurile de bune practici ale EFPA – European Federation of Psychologists Associations.

PARTEA GENERALĂ
CARTEA I

Norme privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică

Art. 1. – Competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, denumiţi în continuare psihologi, se stabilesc de către Colegiul Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, fiind obligatorii în recunoaşterea şi certificarea atribuţiilor psihologilor din România.

Art. 2. – Competenţele profesionale specifice psihologilor sunt împărţite după cum urmează:
a) competenţe profesionale generale;
b) competenţe profesionale de specialitate.

Art. 3. (1) Competenţele profesionale generale reprezintă competenţele comune ale psihologilor atestaţi, care rezultă din interpretarea drepturilor şi obligaţiilor profesionale, reglementate potrivit cadrului normativ de organizare a exercitării profesiei, în condiţiile legii, de a exercita anumite atribuţii cu caracter general în profesia de psiholog.
(2) Competenţele profesionale generale constau în capacitatea comună dovedită a psihologilor atestaţi de a selecta, a combina şi a utiliza adecvat cunoştinţele, abilităţile, valorile şi atitudinile obţinute în procesul de învăţare, în vederea rezolvării cu succes a unor categorii de situaţii profesionale nespecializate, circumscrise profesiei de psiholog, în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
(3) Competenţele profesionale generale conţin şi acele capacităţi care transcend unui anumit domeniu, având o natură transdisciplinară. Acestea constau în abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă sau într-o limbă străină, precum şi utilizarea tehnologiei. Competenţele profesionale generale conţin capacităţile de rezolvare a problemelor şi luarea deciziilor, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale, potrivit standardelor de formare profesională.

Art. 4. (1) Competenţele profesionale de specialitate reprezintă competenţele psihologilor atestaţi într-o specialitate profesională, care constau în capacitatea psihologului, potrivit cunoştinţelor acumulate în formarea profesională, ca rezultat al absolvirii studiilor universitare de licenţă, master, doctorat sau a cursurilor de formare complementară, organizate în condiţiile legii şi avizate de către Colegiu, de a exercita anumite atribuţii de specialitate în profesia de psiholog.

(2) Competenţele profesionale de specialitate conţin şi capacităţile transdisciplinare, constând în abilităţi de lucru într-o echipă interdisciplinară, abilităţi de comunicare orală şi scrisă, specifice unei specialităţi profesionale, precum şi utilizarea tehnologiei, a informaţiei şi comunicării specifice, cu aplicabilitate într-o anumită specialitate profesională.
(3) Competenţele profesionale de specialitate obţinute prin cursuri universitare de master sau doctorat, cursuri de formare complementară sau continuă, organizate în condiţiile legii şi avizate de către Colegiu, rămân valabile pentru tot parcursul profesional al psihologului în specialitate, indiferent de treapta de specializare, fără a mai fi necesară reluarea acestora la trecerea într-o treaptă de specializare superioară.

Art. 5. (1) Prezentele norme conţin descrierea sintetică a competenţelor profesionale, generale şi de specialitate, ce urmează să fie înscrise în atestatele de liberă practică, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme.
(2) Orice psiholog deţine atât competenţe profesionale generale, cât şi competenţe profesionale în specialitate, potrivit specialităţilor profesionale, în raport cu treptele de specializare şi formele/regimurile de exercitare.
(3) Descrierea amănunţită şi prezentarea detaliată a conţinutului competenţelor profesiei de psiholog se realizează prin ghidurile de bune practici.

Art. 6. – Nerespectarea competenţelor profesionale atrage răspunderea disciplinară, în conformitate cu Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

ANEXĂ la norme
COMPETENŢE PROFESIONALE*)

————– *) Competenţele profesionale sunt prezentate într-un mod sintetic, distinct, pentru fiecare specialitate profesională, în funcţie de treapta de specializare şi forma de atestare: psiholog practicant sub supervizare – nivel I, psiholog practicant autonom – nivel II, psiholog specialist – nivel III, psiholog principal – nivel IV.

Competenţe profesionale generale
Nivel I – psiholog practicant sub supervizare:
– utilizarea titlului şi parafei de psiholog, a atestatului de liberă practică sub supervizare, a codului personal şi a calităţii de membru al Colegiului Psihologilor din România;
– înfiinţarea formelor de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinete asociate, societate civilă profesională de psihologie), în condiţiile supervizării profesionale, sau încheierea contractelor individuale de muncă având ca obiect prestarea serviciilor psihologice;
– participarea la formarea profesională continuă şi complementară specifică profesiei de psiholog în specialitatea menţionată în atestatul de liberă practică obţinut;
– achiziţia şi utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică, în mod independent, în condiţiile supervizării profesionale;
– eliberarea avizelor şi rapoartelor psihologice, a concluziilor şedinţelor de consiliere psihologică sau psihoterapie, intervenţia psihologică, stabilirea psihodiagnosticului specific şi înaintarea recomandărilor în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică, după caz, în mod independent, în condiţiile supervizării profesionale;
– desfăşurarea activităţilor prevăzute de art. 5 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în limita competenţelor profesionale de specialitate şi a specialităţilor profesionale atestate;
– exercitarea dreptului de vot în procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale.
Nivel II – psiholog practicant autonom:
– utilizarea titlului şi parafei de psiholog, a atestatului de liberă practică, a codului personal şi a calităţii de membru al Colegiului Psihologilor din România;
– înfiinţarea formelor de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinete asociate, societate civilă profesională de psihologie) sau încheierea contractelor individuale de muncă având ca obiect prestarea serviciilor psihologice;
– participarea la formarea profesională continuă şi complementară specifică profesiei de psiholog în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică obţinut;
– desfăşurarea activităţilor de formare profesională într-o disciplină aparţinând specialităţii profesionale, potrivit diplomei de doctor în psihologie, pe baza certificatului sau diplomei de formator, emise de către un furnizor de formare profesională, cu avizul Colegiului Psihologilor din România;
– achiziţia şi utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică obţinut;
– eliberarea avizelor sau rapoartelor psihologice, a concluziilor şedinţelor de consiliere psihologică sau psihoterapie, intervenţia psihologică, stabilirea psihodiagnosticului specific şi înaintarea recomandărilor în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică, după caz, în mod independent;
– desfăşurarea activităţilor prevăzute de art. 5 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare, în limita competenţelor profesionale de specialitate şi a specialităţilor profesionale atestate;
– exercitarea dreptului de vot în procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale şi la nivel naţional, putând candida pentru îndeplinirea funcţiei de membru în Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România (Convenţia naţională), de membru şi de preşedinte în comitetul filialei teritoriale din care face parte.

Nivel III – psiholog specialist:
– utilizarea titlului şi parafei de psiholog, a atestatului de liberă practică, a codului personal şi a calităţii de membru al Colegiului Psihologilor din România;
– înfiinţarea formelor de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinete asociate, societate civilă profesională de psihologie) sau încheierea contractelor individuale de muncă având ca obiect prestarea serviciilor psihologice;
– participarea la formarea profesională continuă şi complementară specifică profesiei de psiholog în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică obţinut;
– supervizarea activităţii profesionale a psihologilor, cu condiţia deţinerii dreptului de supervizare profesională în specialitatea profesională;
– desfăşurarea activităţilor de formare profesională într-o disciplină aparţinând specialităţii profesionale, potrivit diplomei de doctor în psihologie, pe baza certificatului sau diplomei de formator, emise de către un furnizor de formare profesională, cu avizul Colegiului Psihologilor din România;
– achiziţia şi utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică;
– eliberarea avizelor sau rapoartelor psihologice, a concluziilor şedinţelor de consiliere psihologică sau psihoterapie, intervenţia psihologică, stabilirea psihodiagnosticului specific şi înaintarea recomandărilor în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică, după caz, în mod independent;
– desfăşurarea activităţilor prevăzute de art. 5 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare, în limita competenţelor profesionale de specialitate şi a specialităţilor profesionale atestate;
– participarea, pe bază de mandat, în comisii de control profesional;
– exercitarea dreptului de vot în procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale şi la nivel naţional, putând candida pentru îndeplinirea funcţiei de membru în Convenţia naţională, de membru şi preşedinte în comitetul filialei teritoriale din care face parte şi pentru funcţia de membru în forurile de conducere naţionale, în condiţiile hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.

Nivel IV – psiholog principal:
– utilizarea titlului şi parafei de psiholog, a atestatului de liberă practică, a codului personal şi a calităţii de membru al Colegiului Psihologilor din România;
– înfiinţarea formelor de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinete asociate, societate civilă profesională de psihologie) sau încheierea contractelor individuale de muncă având ca obiect prestarea serviciilor psihologice;
– participarea la formarea profesională continuă şi complementară specifică profesiei de psiholog în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică deţinut;
– supervizarea activităţii profesionale a psihologilor, cu condiţia deţinerii dreptului de supervizare profesională în specialitatea profesională;
– desfăşurarea activităţilor de formare profesională într-o disciplină în care dovedeşte experienţă profesională practică semnificativă sau potrivit diplomei de doctor în psihologie, aparţinând specialităţii profesionale, pe baza certificatului sau diplomei de formator, emise de către un furnizor de formare profesională, cu avizul Colegiului Psihologilor din România;
– achiziţia şi utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică;
– eliberarea avizelor sau rapoartelor psihologice, a concluziilor şedinţelor de consiliere psihologică sau psihoterapie, intervenţia psihologică, stabilirea psihodiagnosticului specific şi înaintarea recomandărilor în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică, după caz, în mod independent;
– desfăşurarea activităţilor prevăzute de art. 5 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare, în limita competenţelor profesionale de specialitate şi a specialităţilor profesionale atestate;
– participarea, pe bază de mandat, în comisii de lucru, comisii de control profesional sau foruri de reprezentare a profesiei de psiholog şi a activităţilor sau serviciilor psihologice;
– exercitarea dreptului de vot în procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale şi la nivel naţional, putând candida pentru îndeplinirea funcţiei de membru în Convenţia naţională, de membru în comitetul filialei teritoriale din care face parte şi pentru funcţia de membru în forurile de conducere naţionale, în condiţiile hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.

Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinica
Nivel I – psiholog practicant sub supervizare*)

Competenţe profesionale specifice – psihologie clinică:
– evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic – identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, handicap/dizabilităţi, evaluarea psihologică clinică a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES)**), sarcină sau adopţie, plasament, educaţie, adicţii, intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie (asistenţă psihologică la audierea participanţilor în procesul judiciar, asistenţă psihologică pentru recuperare şi reintegrare socială), la adult, familie sau copil; promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane;
– intervenţie psihologică clinică primară – consiliere psihologică primară şi psihoterapii scurte – controlul primar al factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală.
————- *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie clinică, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel II – psiholog practicant autonom*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihologie clinică:
– evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic – identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, inclusiv în traumă***), handicap/dizabilităţi, evaluarea psihologică clinică a copiilor cu CES***), sarcină sau adopţie, plasament, educaţie, adicţii, tulburări din spectrul autist***), intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie (asistenţă psihologică la audierea participanţilor în procesul judiciar, asistenţă psihologică pentru recuperare şi reintegrare socială), expertiza psihologică a părţilor în procesul judiciar****), la adult, familie sau copil; promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane;
– intervenţie psihologică clinică generală primară – consiliere psihologică primară şi psihoterapii scurte – controlul primar al factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală;
– participarea la implementarea proiectelor în psihologie clinică şi sănătate.

————- *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.

**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate avizat de către Colegiul Psihologilor din România sau să aibă doctorat în psihologie.

***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

****) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.

Nivel III – psiholog specialist*)
Competenţe profesionale specifice – psihologie clinică:
– evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic – identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, inclusiv în traumă**), handicap/dizabilităţi, evaluarea psihologică clinică a copiilor cu CES**), sarcină sau adopţie, plasament, educaţie, adicţii, tulburări din spectrul autist**), intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie (asistenţă psihologică la audierea participanţilor în procesul judiciar, asistenţă psihologică pentru recuperare şi reintegrare socială), expertiza psihologică a părţilor în procesul judiciar***), la adult, familie sau copil; promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane;
– intervenţie psihologică clinică primară – consiliere psihologică primară şi tehnici de psihoterapii scurte – controlul primar al factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală;
– participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică clinică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în psihologie clinică şi sănătate.
————-
*) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Copyright © Colegiul Psihologilor din România, 2014
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
Nivel IV – psiholog principal*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihologie clinică:
– evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic – identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, inclusiv în traumă***), handicap/dizabilităţi, evaluarea psihologică clinică a copiilor cu CES***), sarcină sau adopţie, plasament, educaţie, adicţii, tulburări din spectrul autist***), intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie (asistenţă psihologică la audierea participanţilor în procesul judiciar, asistenţă psihologică pentru recuperare şi reintegrare socială), expertiza psihologică a părţilor în procesul judiciar***), la adult, familie sau copil; promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane;
– intervenţie psihologică clinică generală primară – consiliere psihologică primară şi psihoterapii scurte – controlul primar al factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală;
– fundamentarea şi adaptarea profesională, construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică clinică, coordonarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în psihologie clinică şi sănătate.
———– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în specialitate, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Competenţe profesionale de specialitate în consiliere psihologică
Nivel I – psiholog practicant sub supervizare*)
Competenţe profesionale specifice**) – consiliere psihologică:
– consilierea psihologică clinică, specifică unei metode psihoterapeutice – consiliere psihologică specifică – controlul factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală, autocunoaştere şi consiliere de dezvoltare personală, prevenirea patologiei;
– consilierea psihologică cu aplicaţie generală, specifică unei metode psihoterapeutice, inclusiv în genetică, sarcină, educaţie, protecţia socială şi a copilului, tulburări din spectrul autist***), traumă***), adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie, a adultului, familiei sau copilului; asistenţă psihologică clinică a copiilor cu CES***), promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane.
———— *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea consiliere psihologică/psihoterapie în metoda psihoterapeutică, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului
de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master sau să aibă doctorat în specialitate, într-o metodă psihoterapeutică avizată de către Colegiul Psihologilor din România.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel II – psiholog practicant autonom*)
Competenţe profesionale specifice**) – consiliere psihologică:
– consilierea psihologică clinică, specifică unei metode psihoterapeutice – consiliere psihologică specifică – controlul factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală, autocunoaştere şi consiliere de dezvoltare personală, prevenirea patologiei;
– consilierea psihologică cu aplicaţie generală, specifică unei metode psihoterapeutice, inclusiv în genetică, sarcină, educaţie, protecţia socială şi a copilului, tulburări din spectrul autist***), traumă***), adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie, a adultului, familiei sau copilului; asistenţă psihologică clinică a copiilor cu CES***), promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane.
————- *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master sau să aibă doctorat în specialitate, într-o metodă psihoterapeutică avizată de către Colegiul Psihologilor din România.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Nivel III – psiholog specialist*)

Competenţe profesionale specifice – consiliere psihologică:
– consilierea psihologică clinică, specifică unei metode psihoterapeutice – consiliere psihologică specifică – controlul factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală, autocunoaştere şi consiliere de dezvoltare personală, prevenirea patologiei;
– consilierea psihologică cu aplicaţie generală, specifică unei metode psihoterapeutice, inclusiv în genetică, sarcină, educaţie, protecţia socială şi a copilului, tulburări din spectrul autist**), traumă**), adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie, a adultului, familiei sau copilului; asistenţă psihologică clinică a copiilor cu CES**);
– promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane;
– participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de asistenţă psihologică clinică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în consiliere psihologică şi sănătate.
————–

*) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Nivel IV – psiholog principal*)
Competenţe profesionale specifice – consiliere psihologică:
– consilierea psihologică clinică, specifică unei metode psihoterapeutice – consiliere psihologică specifică – controlul factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală, autocunoaştere şi consiliere de dezvoltare personală, prevenirea patologiei;
– consilierea psihologică cu aplicaţie generală, specifică unei metode psihoterapeutice, inclusiv în genetică, sarcină, educaţie, protecţia socială şi a copilului, tulburări din spectrul autist**), traumă**), adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie, a adultului, familiei sau copilului; asistenţă psihologică clinică a copiilor cu CES**), promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane;
– fundamentarea şi adaptarea profesională, construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de asistenţă psihologică clinică, coordonarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în consiliere psihologică şi sănătate.
———— *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Competenţe profesionale de specialitate în psihoterapie
Nivel I – psiholog practicant sub supervizare*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihoterapie:
– intervenţie psihologică specifică unei metode psihoterapeutice – psihoterapie – intervenţia psihologică prin care se modifică mecanismele psihologice implicate în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, autocunoaştere şi dezvoltare personală, controlul factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală, prevenirea patologiei;
– psihoterapie individuală şi de grup, a copilului, familiei şi adultului, cu aplicaţie generală, inclusiv în genetică, sarcină, educaţie, protecţia socială şi a copilului, tulburări din spectrul autist***), traumă***), adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, intervenţii paliative***), mediul instituţional sau penitenciar, justiţie, promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihoterapie, în metoda psihoterapeutică, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master sau să aibă doctorat în specialitate, într-o metodă psihoterapeutică avizată de către Colegiul Psihologilor din România.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Nivel II – psiholog practicant autonom*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihoterapie:
– intervenţie psihologică clinică specifică unei metode psihoterapeutice – psihoterapie – intervenţia psihologică prin care se modifică mecanismele psihologice implicate în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, autocunoaştere şi dezvoltare personală, controlul factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală, prevenirea patologiei;
– psihoterapie individuală şi de grup, a copilului, familiei şi adultului, cu aplicaţie generală, inclusiv în genetică, sarcină, educaţie, protecţia socială şi a copilului, tulburări din spectrul autist***), traumă***), adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, intervenţii paliative***), mediul instituţional sau penitenciar, justiţie;
– promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane.
————- *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master sau să aibă doctorat în specialitate, într-o metodă psihoterapeutică avizată de către Colegiul Psihologilor din România.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Nivel III – psiholog specialist*)
Competenţe profesionale specifice – psihoterapie:
– intervenţie psihologică clinică specifică unei metode psihoterapeutice – psihoterapie – intervenţia psihologică prin care se modifică mecanismele psihologice implicate în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, autocunoaştere şi dezvoltare personală, controlul factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală, prevenirea patologiei;
– psihoterapie individuală şi de grup, a copilului, familiei şi adultului, cu aplicaţie generală, inclusiv în genetică, sarcină, educaţie, protecţia socială şi a copilului, tulburări din spectrul autist**), traumă**), adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, intervenţii paliative**), mediul instituţional sau penitenciar, justiţie, promovarea şi optimizarea sănătăţii – participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de asistenţă psihologică clinică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în consiliere psihologică/psihoterapie şi sănătate.

————- *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Nivel IV – psiholog principal*)
Competenţe profesionale specifice – psihoterapie:
– intervenţie psihologică clinică specifică unei metode psihoterapeutice – psihoterapie – intervenţia psihologică prin care se modifică mecanismele psihologice implicate în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, autocunoaştere şi dezvoltare personală, controlul factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală, prevenirea patologiei;
– psihoterapie individuală şi de grup, a copilului, familiei şi adultului, cu aplicaţie generală, inclusiv în genetică, sarcină, educaţie, protecţia socială şi a copilului, tulburări din spectrul autist**), traumă**), adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, intervenţii paliative**), mediul instituţional sau penitenciar, justiţie, promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane;
– fundamentarea şi adaptarea profesională, construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de asistenţă psihologică clinică, coordonarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în consiliere psihologică şi sănătate.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Competenţe profesionale de specialitate în psihologia muncii şi organizaţională

Nivel I – psiholog practicant sub supervizare*)
Competenţe profesionale specifice – psihologia muncii şi organizaţională:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică individuală cu grad redus de complexitate (evaluarea psihoaptitudinală generală şi controlul psihologic periodic), evaluarea psihologică a contextului muncii, evaluarea psihologică a grupurilor, specifice domeniului sănătăţii şi securităţii în muncă**); – acordarea feedbackului.
—————-
*) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel II – psiholog practicant autonom*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihologia muncii şi organizaţională:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică individuală cu grad redus de complexitate (evaluarea psihoaptitudinală generală şi specifică profesiilor, precum şi controlul psihologic periodic), evaluarea psihologică a contextului muncii, evaluarea psihologică a grupurilor, psihodiagnoza organizaţională, specifice domeniului sănătăţii şi securităţii în muncă***);
– intervenţia psihologică indirectă pentru individ, acordarea feedbackului.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizate de către Colegiul Psihologilor din România sau să aibă doctorat în psihologie.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel III – psiholog specialist*)
Competenţe profesionale specifice – psihologia muncii şi organizaţională:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică complexă individuală (evaluarea psihoaptitudinală generală şi specifică profesiilor, selecţie, precum şi controlul psihologic periodic), evaluarea psihologică complexă a contextului muncii, evaluarea psihologică a grupurilor, psihodiagnoza organizaţională, specifice domeniului sănătăţii şi securităţii în muncă**);
– intervenţia psihologică indirectă pentru individ, context şi grup, consiliere vocaţională şi orientare în carieră, acordarea feedbackului;
– dezvoltarea şi testarea unui produs specific (proces de evaluare, selecţie, testare, control);
– participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
—————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel IV – psiholog principal*)
Competenţe profesionale specifice – psihologia muncii şi organizaţională:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică complexă individuală (evaluarea psihoaptitudinală generală şi specifică diferitelor profesii, selecţie, precum şi controlul psihologic periodic), evaluarea psihologică complexă a contextului muncii, evaluarea psihologică a grupurilor, psihodiagnoza organizaţională, specifice domeniului sănătăţii şi securităţii în muncă**);
– intervenţia psihologică directă şi indirectă pentru individ, context şi grup, pentru dezvoltarea personală a individului, consiliere vocaţională şi orientare în carieră, acordarea feedbackului;
– dezvoltarea, testarea, implementarea şi evaluarea unui produs specific (proces de evaluare, selecţie, testare, control);
– fundamentarea şi participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————— *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Competenţe profesionale de specialitate în psihologia transporturilor
Nivel I – psiholog practicant sub supervizare*)
Competenţe profesionale specifice – psihologia transporturilor:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică individuală în domeniul transporturilor, inclusiv a traficului (examinarea psihologică a candidaţilor pentru şcolarizarea în conducerea autovehiculelor, pentru alte categorii decât profesioniştii), participarea la efectuarea examinărilor pentru siguranţa transporturilor, fără drept de decizie şi de emitere a actelor profesionale specifice în siguranţa transporturilor;
– analiza nevoilor candidaţilor pentru şcolarizarea în conducerea autovehiculelor şi deţinătorilor permisului de conducere autovehicule**), pentru alte categorii decât profesioniştii;
– evaluarea contextului muncii în domeniul transporturilor;
– acordarea feedback-ului.
————–
*) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologia transporturilor, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel II – psiholog practicant autonom*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihologia transporturilor:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică individuală în domeniul transporturilor (inclusiv a traficului), examinarea psihologică a candidaţilor pentru şcolarizarea în conducerea autovehiculelor, pentru toate categoriile de permis şi redobândirea permisului de conducere, pentru alte categorii decât profesioniştii, evaluarea contextului activităţii în transporturi, participarea la efectuarea examinărilor pentru siguranţa transporturilor, fără drept de decizie şi de emitere a actelor profesionale specifice în siguranţa transporturilor;
– analiza nevoilor participanţilor la trafic, solicitanţilor şi deţinătorilor permisului de conducere***);
– intervenţia de specialitate (asistenţă şi consiliere psihologică specifică) pentru candidaţii la şcolarizarea în conducerea autovehiculelor, inclusiv la redobândirea permisului de conducere***), pentru alte categorii decât profesioniştii;
– evaluarea contextului muncii în domeniul transporturilor;
– acordarea feedback-ului.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel III – psiholog specialist*)
Competenţe profesionale specifice – psihologia transporturilor:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică complexă individuală în domeniul transporturilor (inclusiv în domeniul traficului), examinarea psihologică a candidaţilor pentru şcolarizarea în conducerea autovehiculelor, redobândirea permisului de conducere, siguranţa transporturilor**), cu excepţia transporturilor rutiere speciale, evaluarea complexă a contextului activităţii în transporturi, participarea la efectuarea examinărilor pentru transporturile rutiere speciale, fără drept de decizie şi de emitere a actelor profesionale specifice în transporturile rutiere speciale;
– analiza nevoilor participanţilor la trafic, solicitanţilor şi deţinătorilor permisului de conducere**) şi ale deţinătorilor de atestate profesionale de siguranţa transporturilor**), cu excepţia transporturilor rutiere speciale, inclusiv pentru transporturile feroviare, navale şi aeriene**);
– intervenţia de specialitate, asistenţa şi consilierea psihologică specifică, pentru candidaţii la şcolarizarea în conducerea autovehiculelor, la redobândirea permisului de conducere şi siguranţa transporturilor, cu excepţia transporturilor rutiere speciale;
– dezvoltarea şi testarea unui produs specific;
– evaluarea complexă a contextului muncii în domeniul transporturilor;
– acordarea feedbackului;
– participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel IV – psiholog principal*)
Competenţe profesionale specifice – psihologia transporturilor:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică complexă individuală în domeniul transporturilor (inclusiv în domeniul traficului), examinarea psihologică a candidaţilor pentru şcolarizarea în conducerea autovehiculelor, redobândirea permisului de conducere, siguranţa transporturilor**), evaluarea complexă a contextului activităţii în transporturi;
– analiza nevoilor participanţilor la trafic, solicitanţilor şi deţinătorilor permisului de conducere**) şi ale deţinătorilor de atestate profesionale de siguranţa transporturilor**), inclusiv pentru transporturi rutiere speciale**), inclusiv pentru transporturile feroviare, navale şi aeriene**);
– intervenţia de specialitate, asistenţă şi consiliere psihologică specifică pentru candidaţii la şcolarizarea în conducerea autovehiculelor, la redobândirea permisului de conducere, siguranţa transporturilor, inclusiv pentru transporturi rutiere speciale;
– dezvoltarea şi testarea unui produs specific;
– evaluarea complexă a contextului muncii în domeniul transporturilor;
– acordarea feedbackului;
– fundamentarea şi participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————–
*) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Competenţe profesionale de specialitate în psihologia aplicată în servicii
Nivel I – psiholog practicant sub supervizare*)
Competenţe profesionale specifice – psihologia aplicată în servicii:
– analiza psihologică a nevoilor organizaţiei/clientului, psihodiagnoza organizaţională, în serviciile de marketing, turism, sport, protecţia mediului, servicii comunitare şi în alte domenii ale serviciilor;
– analiza cerinţelor produselor;
– evaluarea factorilor psihosociali şi psihoeconomici din mediul extern organizaţiei;
– acordarea de feedback.
————–
*)Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologia aplicată în servicii, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.

Nivel II – psiholog practicant autonom*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihologia aplicată în servicii:
– analiza psihologică a nevoilor organizaţiei/clientului, psihodiagnoza organizaţională, climat organizaţional, în serviciile de marketing, turism, sport, protecţia mediului, servicii comunitare şi în alte domenii ale serviciilor;
– analiza cerinţelor produselor, proiectarea şi testarea produselor;
– planificarea şi implementarea intervenţiei indirecte la nivel organizaţional;
– evaluarea factorilor psihosociali şi psihoeconomici din mediul extern organizaţiei, studii de piaţă***);
– acordarea de feedback.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**)Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel III – psiholog specialist*)
Competenţe profesionale specifice**)- psihologia aplicată în servicii:
– analiza psihologică a nevoilor organizaţiei/clientului, psihodiagnoza organizaţională, climat şi cultură organizaţionale, în serviciile de marketing, turism, sport, protecţia mediului, servicii comunitare şi în alte domenii ale serviciilor;
– analiza cerinţelor produselor, proiectarea şi testarea produselor;
– planificarea şi implementarea intervenţiei directe şi indirecte la nivel organizaţional;
– evaluarea factorilor psihosociali şi psihoeconomici din mediul extern organizaţiei, consultanţa pentru producători şi comercianţi, studii de piaţă**), analiza comportamentului consumatorului**);
– acordarea de feedback, coaching pentru dezvoltarea profesională;
– participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————–
*) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel IV – psiholog principal*)
Competenţe profesionale specifice – psihologia aplicată în servicii:
– analiza psihologică a nevoilor organizaţiei/clientului, evaluarea psihologică a sistemelor organizaţionale, psihodiagnoza organizaţională, climat şi cultură organizaţionale, în serviciile de marketing, turism, sport, protecţia mediului, servicii comunitare şi în alte domenii ale serviciilor;
– analiza cerinţelor produselor, proiectarea şi testarea produselor, implementarea şi evaluarea acestora la nivel organizaţional;
– planificarea şi implementarea intervenţiei directe şi indirecte la nivel organizaţional;
– evaluarea factorilor psihosociali şi psihoeconomici din mediul extern organizaţiei, consultanţa pentru producători şi comercianţi, studii de piaţă**), analiza comportamentului consumatorului**);
– acordarea de feedback, coaching pentru dezvoltarea antreprenorială, de afaceri, profesională şi personală;
– fundamentarea şi participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.

————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Competenţe profesionale de specialitate în psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
Nivel I – psiholog practicant sub supervizare*)
Competenţe profesionale specifice – psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională:
– evaluarea psihologică/psihodiagnoza dezvoltării cognitive, afectiv-motivaţionale şi a personalităţii persoanelor aflate într-un context educativ/de învăţare-dezvoltare, evaluarea elevilor şi tinerilor cu CES**), consilierea psihoeducaţională, psihologică şi vocaţională;
– optimizarea deciziilor privind alegerea carierei;
– consilierea psihologică, asistenţa şi intervenţia psihoeducaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate. ————– *)Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel II – psiholog practicant autonom*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională:
– evaluarea psihologică/psihodiagnoza dezvoltării cognitive, afectiv-motivaţionale şi a personalităţii persoanelor aflate într-un context educativ/de învăţare-dezvoltare, evaluarea elevilor şi tinerilor cu CES***), consilierea psihoeducaţională, psihologică şi vocaţională;
– optimizarea deciziilor privind alegerea carierei;
– consilierea psihologică, asistenţa şi intervenţia psihoeducaţională în instituţii, organizaţii educaţionale;
– intervenţii psihologice specifice pentru persoane aflate într-un context educativ/de învăţare-dezvoltare. ————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel III – psiholog specialist*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională:
– evaluarea psihologică/psihodiagnoza dezvoltării cognitive, afectiv-motivaţionale şi a personalităţii persoanelor aflate într-un context educativ/de învăţare-dezvoltare, evaluarea elevilor şi tinerilor cu CES**), consilierea psihoeducaţională, psihologică şi vocaţională;
– optimizarea deciziilor privind alegerea carierei;
– consilierea psihologică, asistenţa şi intervenţia psihoeducaţională în instituţii, organizaţii educaţionale;
– intervenţii psihologice specifice pentru persoane aflate într-un context educativ/de învăţare-dezvoltare;
– participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel IV – psiholog principal*)
Competenţe profesionale specifice – psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională:
– evaluarea psihologică/psihodiagnoza dezvoltării cognitive, afectiv-motivaţionale şi a personalităţii persoanelor aflate într-un context educativ/de învăţare-dezvoltare, evaluarea elevilor şi tinerilor cu CES**), consilierea psihoeducaţională, psihologică şi vocaţională;
– optimizarea deciziilor privind alegerea carierei;
– consilierea psihologică, asistenţa şi intervenţia psihoeducaţională în instituţii, organizaţii educaţionale;
– intervenţii psihologice specifice pentru persoane aflate într-un context educativ/de învăţare-dezvoltare;
– fundamentarea şi adaptarea profesională, construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică specifice, coordonarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu. ————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.

**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Competenţe profesionale de specialitate în psihopedagogie speciala
Nivel I – psiholog practicant sub supervizare*)
Competenţe profesionale specifice – psihopedagogie specială:
– evaluarea şi psihodiagnoza tipului şi severităţii disfuncţiei persoanelor cu deficienţe/handicap;
– consilierea persoanelor cu deficienţe/handicap şi a familiilor acestora;
– asistenţa, consilierea şi intervenţia psihopedagogică specială în instituţii, organizaţii şi comunitate, specifice pentru persoanele cu deficienţe/handicap;
– intervenţia logopedică (preventivă şi curativă)**);
– evaluarea copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES**).

————– *)Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihopedagogie specială, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel II – psiholog practicant autonom*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihopedagogie specială:
– evaluarea şi psihodiagnoza tipului şi severităţii disfuncţiei persoanelor cu deficienţe/handicap;
– consilierea persoanelor cu deficienţe/handicap şi a familiilor acestora;
– asistenţa, consilierea şi intervenţia psihopedagogică specială în instituţii, organizaţii şi comunitate, specifice pentru persoanele cu deficienţe/handicap;
– intervenţia logopedică (preventivă şi curativă)***);
– evaluarea copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES***);
– intervenţii psihopedagogice specifice pentru persoanele cu deficienţe/handicap.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel III – psiholog specialist*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihopedagogie specială:
– evaluarea şi psihodiagnoza tipului şi severităţii disfuncţiei persoanelor cu deficienţe/handicap;
– consilierea persoanelor cu deficienţe/handicap şi a familiilor acestora;
– asistenţa, consilierea şi intervenţia psihopedagogică specială în instituţii, organizaţii şi comunitate, specifice pentru persoanele cu deficienţe/handicap;
– intervenţia logopedică (preventivă şi curativă)**);
– evaluarea copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES**);
– intervenţii psihopedagogice specifice pentru persoanele cu deficienţe/handicap;
– participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Nivel IV – psiholog principal*)
Competenţe profesionale specifice – psihopedagogie specială:
– evaluarea şi psihodiagnoza tipului şi severităţii disfuncţiei persoanelor cu deficienţe/handicap;
– consilierea persoanelor cu deficienţe/handicap şi a familiilor acestora;
– asistenţa, consilierea şi intervenţia psihopedagogică specială în instituţii, organizaţii şi comunitate, specifice pentru persoanele cu deficienţe/handicap;
– intervenţia logopedică (preventivă şi curativă)**);
– evaluarea elevilor şi tinerilor cu CES**);
– intervenţii psihopedagogice specifice pentru persoanele cu deficienţe/handicap;
– fundamentarea şi adaptarea profesională, construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică specifice, coordonarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu. ————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Competenţe profesionale de specialitate în psihologie militară*1)
————–
*1) Se aplică de la data intrării în vigoare a specialităţii psihologie militară. Până la intrarea în vigoare a specialităţii psihologie militară, competenţele profesionale pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale se stabilesc, la propunerea comisiei aplicative, prin dispoziţie a preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.
Nivel I – psiholog practicant sub supervizare*)
Competenţe profesionale specifice – psihologie militară:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică individuală (evaluarea psihoaptitudinală generală şi controlul psihologic periodic), în vederea selecţiei candidaţilor pentru instituţiile militare, a personalului militar şi civil din cadrul unităţilor militare, identificarea factorilor psihologici relevanţi pentru activitatea şi mediul militar (pe parcursul carierei), pentru supravegherea stării de sănătate psihică, în timp de pace şi în timpul operaţiilor specifice;
– educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale militare şi naţionale, precum şi a comportamentelor prosociale;
– investigarea caracteristicilor psihologice ale pregătirii pentru luptă, inclusiv a caracteristicilor mediului de acţiuni militare şi ale câmpului de luptă, precum şi a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în luptă, cercetarea rolului proceselor cognitive şi reglatorii în activitatea militară**), investigarea psihologică a modalităţilor de reducere a nivelului de stres ocupaţional şi de stres în luptă**), consiliere pentru orientare în cariera militară;
– evaluarea psihologică a personalului în instituţiile militare, pentru instruirea, deţinerea şi utilizarea armelor şi muniţiei;
– acordarea feedbackului.
————– *)Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie militară, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăa act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Nivel II – psiholog practicant autonom*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihologie militară:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică individuală (evaluarea psihoaptitudinală generală şi controlul psihologic periodic), în vederea selecţiei candidaţilor pentru instituţiile militare, a personalului militar şi civil din cadrul unităţilor militare, identificarea factorilor psihologici relevanţi pentru activitatea şi mediul militar (pe parcursul carierei), pentru supravegherea stării de sănătate psihică, în timp de pace şi în timpul operaţiilor specifice;
– educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale militare şi naţionale, precum şi a comportamentelor prosociale;
– investigarea caracteristicilor psihologice ale pregătirii pentru luptă, inclusiv a caracteristicilor mediului de acţiuni militare şi ale câmpului de luptă, precum şi a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în luptă, cercetarea rolului proceselor cognitive şi reglatorii în activitatea militară***), investigarea psihologică a modalităţilor de reducere a nivelului de stres ocupaţional şi de stres în luptă***), consiliere pentru orientare în cariera militară;
– evaluarea psihologică a personalului în instituţiile militare, pentru instruirea, deţinerea şi utilizarea armelor şi muniţiei;
– acordarea feedbackului;
– intervenţia psihologică pentru optimizarea conduitei decizionale şi psihorelaţionale a resursei umane, evaluarea potenţialului de performanţă al personalului***), evaluarea solicitărilor psihofizice ale mediului specific de luptă (câmpului de luptă); consultanţă de specialitate pentru liderii structurilor militare; ————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel III – psiholog specialist*)
Competenţe profesionale specifice – psihologie militară:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică individuală (evaluarea psihoaptitudinală generală şi controlul psihologic periodic), în vederea selecţiei candidaţilor pentru instituţiile militare, a personalului militar şi civil din cadrul unităţilor militare, identificarea factorilor psihologici relevanţi pentru activitatea şi mediul militar (pe parcursul carierei), pentru supravegherea stării de sănătate psihică, în timp de pace şi în timpul operaţiilor specifice;
– educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale militare şi naţionale, precum şi a comportamentelor prosociale;
– investigarea caracteristicilor psihologice ale pregătirii pentru luptă, inclusiv a caracteristicilor mediului de acţiuni militare şi ale câmpului de luptă, precum şi a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în luptă, cercetarea rolului proceselor cognitive şi reglatorii în activitatea militară**, investigarea psihologică a modalităţilor de reducere a nivelului de stres ocupaţional şi de stres în luptă**), consiliere pentru orientare în cariera militară;
– evaluarea psihologică a personalului în instituţiile militare, pentru instruirea, deţinerea şi utilizarea armelor şi muniţiei;
– acordarea feedbackului;
– intervenţia psihologică pentru optimizarea conduitei decizionale şi psihorelaţionale a resursei umane, evaluarea potenţialului de performanţă al personalului**), evaluarea solicitărilor psihofizice ale mediului specific de luptă (câmpului de luptă); consultanţă de specialitate pentru liderii structurilor militare; intervenţie şi negociere în situaţiile producerii unor evenimente cu potenţial traumatic;
– participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel IV – psiholog principal*)
Competenţe profesionale specifice – psihologie militară:
– evaluarea psihologică/psihodiagnostică individuală (evaluarea psihoaptitudinală generală şi controlul psihologic periodic), în vederea selecţiei candidaţilor pentru instituţiile militare, a personalului militar şi civil din cadrul unităţilor militare, identificarea factorilor psihologici relevanţi pentru activitatea şi mediul militar (pe parcursul carierei), pentru supravegherea stării de sănătate psihică, în timp de pace şi în timpul operaţiilor specifice;
– educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale militare şi naţionale, precum şi a comportamentelor prosociale;
– investigarea caracteristicilor psihologice ale pregătirii pentru luptă, inclusiv a caracteristicilor mediului de acţiuni militare şi ale câmpului de luptă, precum şi a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în luptă, cercetarea rolului proceselor cognitive şi reglatorii în activitatea militară**), investigarea psihologică a modalităţilor de reducere a nivelului de stres ocupaţional şi de stres în luptă**), consiliere pentru orientare în cariera militară;
– evaluarea psihologică a personalului în instituţiile militare, pentru instruirea, deţinerea şi utilizarea armelor şi muniţiei;
– acordarea feedback-ului;
– intervenţia psihologică pentru optimizarea conduitei decizionale şi psihorelaţionale a resursei umane, evaluarea potenţialului de performanţă al personalului**), evaluarea solicitărilor psihofizice ale mediului specific de luptă (câmpului de luptă), consultanţă de specialitate pentru liderii structurilor militare, intervenţie şi negociere în situaţiile producerii unor evenimente cu potenţial traumatic;
– participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu;
– evaluarea psihologică tip expertiză, în specialitate, potrivit reglementărilor sistemului militar naţional, şi managementul/coordonarea activităţilor de asistenţă psihologică la nivelul structurilor centrale ale ministerului de resort sau ale autorităţii specifice;
– fundamentarea şi adaptarea profesională, construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică specifice, coordonarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004 cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Competenţe profesionale de specialitate în psihologia aplicată în serviciile publice şi private*1)
————–
*1) Se aplică de la data intrării în vigoare a specialităţii psihologie aplicată în serviciile publice şi private. Până la intrarea în vigoare a specialităţii psihologie aplicată în serviciile publice şi private, competenţele profesionale pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale se stabilesc, la propunerea comisiei aplicative, prin dispoziţie a preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.

Nivel I – psiholog practicant sub supervizare*)
Competenţe profesionale specifice*) – psihologie aplicată în serviciile publice şi private:
– evaluarea psihologică în vederea selecţiei personalului pentru ocuparea posturilor de execuţie din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private; pentru procedurile interne de admitere în instituţiile de învăţământ din domeniu;
– evaluarea psihologică periodică în vederea supravegherii sănătăţii personalului din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private;
– educaţie pentru sănătate, prin susţinerea unor modele de conduită şi a unui stil de viaţă sănătos, elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de promovare a sănătăţii la locul de muncă şi de prevenire a bolilor psihice;
– identificarea şi gestionarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor psihologice, individuale şi de grup, în scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesională;
– evaluarea psihologică în vederea obţinerii avizării deţinerii de armă neletală**);
– educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor naţionale şi a legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii.
————– *)Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie aplicată în serviciile publice şi private, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel II – psiholog practicant autonom*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihologie aplicată în serviciile publice şi private:
– evaluarea psihologică în vederea selecţiei personalului pentru ocuparea posturilor de execuţie din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private; pentru procedurile interne de admitere în instituţiile de învăţământ din domeniu;
– evaluarea psihologică periodică în vederea supravegherii sănătăţii personalului din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private. Poate participa la evaluarea psihologică în vederea obţineriiaavizării deţinerii de armă;
– educaţie pentru sănătate, prin susţinerea unor modele de conduită şi a unui stil de viaţă sănătos, elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de promovare a sănătăţii la locul de muncă şi de prevenire a bolilor psihice;
– identificarea şi gestionarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor psihologice, individuale şi de grup, în scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesională;
– educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor naţionale şi a legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii;
– evaluarea psihologică în vederea obţinerii avizării deţinerii de armă letală***);
– asistenţă psihologică a personalului din domeniu, evaluarea, optimizarea şi eficientizarea performanţelor personalului din domeniu;
– analiza psihologică a activităţii din domeniu, a misiunilor, intervenţiilor şi a acţiunilor operative; asigurarea psihologică a misiunilor, intervenţiilor şi acţiunilor operative;
– managementul stresului ocupaţional în domeniu şi consiliere psihologică în specialitate.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel III – psiholog specialist*)
Competenţe profesionale specifice – psihologie aplicată în serviciile publice şi private:
– evaluarea psihologică în vederea selecţiei personalului pentru ocuparea posturilor de execuţie din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private; pentru procedurile interne de admitere în instituţiile de învăţământ din domeniu;
– evaluarea psihologică periodică în vederea supravegherii sănătăţii personalului din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private;
– educaţie pentru sănătate, prin susţinerea unor modele de conduită şi a unui stil de viaţă sănătos, elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de promovare a sănătăţii la locul de muncă şi de prevenire a bolilor psihice;
– identificarea şi gestionarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor psihologice, individuale şi de grup, în scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesională;
– educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor naţionale şi a legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii;
– evaluarea psihologică în vederea obţineriiaavizării deţinerii de armă neletală şi letală**), pentru obţinerea atestatului de instructor în poligonul de tragere şi în vederea desfăşurării de operaţiuni cu substanţe explozive;
– asistenţa psihologică a personalului din domeniu, evaluarea, optimizarea şi eficientizarea performanţelor personalului din domeniu;
– analiza psihologică a activităţii din domeniu, a misiunilor, intervenţiilor şi a acţiunilor operative; asigurarea psihologică a misiunilor, intervenţiilor şi acţiunilor operative;
– managementul stresului ocupaţional în domeniu, consiliere psihologică în specialitate şi diagnoza organizaţională în domeniu;
– participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

Nivel IV – psiholog principal*)
Competenţe profesionale specifice – psihologie aplicată în serviciile publice şi private:
– evaluarea psihologică în vederea selecţiei personalului pentru ocuparea posturilor de execuţie din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private; pentru procedurile interne de admitere în instituţiile de învăţământ din domeniu;
– evaluarea psihologică periodică în vederea supravegherii sănătăţii personalului din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private;
– educaţie pentru sănătate, prin susţinerea unor modele de conduită şi a unui stil de viaţă sănătos, elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de promovare a sănătăţii la locul de muncă şi de prevenire a bolilor psihice;
– identificarea şi gestionarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor psihologice, individuale şi de grup, în scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesională;
– educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor naţionale şi a legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii;
– evaluarea psihologică în vederea obţineriiaavizării deţinerii de armă neletală şi letală**), pentru obţinerea atestatului de instructor în poligonul de tragere şi în vederea desfăşurării de operaţiuni cu substanţe explozive;
– asistenţă psihologică a personalului din domeniu, evaluarea, optimizarea şi eficientizarea performanţelor personalului din domeniu;
– analiza psihologică a activităţii din domeniu, a misiunilor, intervenţiilor şi a acţiunilor operative; asigurarea psihologică a misiunilor, intervenţiilor şi acţiunilor operative;
– managementul stresului ocupaţional în domeniu, situaţiilor de criză, consiliere psihologică în specialitate şi diagnoza organizaţională în domeniu şi negocierea în domeniu;
– fundamentarea şi participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
Competenţe profesionale de specialitate în psihologie aplicată în investigarea criminalităţii*1)
————–
*1) Se aplică de la data intrării în vigoare a specialităţii psihologie aplicată în investigarea criminalităţii. Până la intrarea în vigoare a specialităţii psihologie aplicată în investigarea criminalităţii, competenţele profesionale pentru specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf se stabilesc, la propunerea comisiei aplicative, prin dispoziţie a preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.
Nivel I – psiholog practicant sub supervizare*)
Competenţe profesionale specifice – psihologie aplicată în investigarea criminalităţii:
– evaluarea psihologică/psihodiagnoza actului infracţional, specifică psihologiei criminalistice**), evaluarea mecanismelor psihologice şi psihosociale implicate în activitatea de cercetare infracţională, identificarea particularităţilor psihologice ale făptuitorilor, audierea martorilor şi victimelor, interogarea suspecţilor, psihologia exploratorie a câmpului faptei, specifice etapei de investigaţie criminalistică din cadrul urmăririi penale;
– educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor naţionale şi a legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii;
– evaluarea structurii şi mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat***).
————–
*)Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie aplicată în investigarea criminalităţii, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă/act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă/complementară/curs universitar de master în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.

Nivel II – psiholog practicant autonom*)
Competenţe profesionale specifice**) – psihologie aplicată în investigarea criminalităţii:
– evaluarea psihologică/psihodiagnoza actului infracţional, specifică psihologiei criminalistice***), evaluarea mecanismelor psihologice şi psihosociale implicate în activitatea infracţională, identificarea particularităţilor psihologice ale făptuitorilor, audierea martorilor şi victimelor, interogarea suspecţilor, psihologia exploratorie a câmpului faptei, specifice etapei de investigaţie criminalistică din cadrul urmăririi penale;
– educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice orientate spre respectarea valorilor naţionale şi a legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii;
– evaluarea structurii şi mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat***).
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de master în specialitate, avizate de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.
***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă/complementară/curs universitar de master în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.

Nivel III – psiholog specialist*)
Competenţe profesionale specifice – psihologie aplicată în investigarea criminalităţii:
– evaluarea psihologică/psihodiagnoza actului infracţional, specifică psihologiei criminalistice**), evaluarea mecanismelor psihologice şi psihosociale implicate în activitatea infracţională, identificarea particularităţilor psihologice ale făptuitorilor, audierea martorilor şi victimelor, interogarea suspecţilor, psihologia exploratorie a câmpului faptei, specifice etapei de investigaţie criminalistică din cadrul urmăririi penale;
– educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice orientate spre respectarea valorilor naţionale şi a legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii;
– evaluarea structurii şi mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat**);
– asistenţa psihologică a poliţiştilor criminalişti, a victimei şi făptuitorului (agresorului) în cadrul urmăririi penale;
– participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă/complementară/curs universitar de master în domeniu, avizate de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.

Nivel IV – psiholog principal*)
Competenţe profesionale specifice – psihologie aplicată în investigarea criminalităţii:
– evaluarea psihologică/psihodiagnoza actului infracţional, specifică psihologiei criminalistice**), evaluarea mecanismelor psihologice şi psihosociale implicate în activitatea infracţională, identificarea particularităţilor psihologice ale făptuitorilor, audierea martorilor şi victimelor, interogarea suspecţilor, psihologia exploratorie a câmpului faptei, specifice etapei de investigaţie criminalistică din cadrul urmăririi penale;
– educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice orientate spre respectarea valorilor naţionale şi a legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii;
– evaluarea structurii şi mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat**);
– asistenţa psihologică a poliţiştilor criminalişti, a victimei şi făptuitorului (agresorului) în cadrul urmăririi penale;
– fundamentarea şi adaptarea profesională, construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică specifice, coordonarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.
————– *) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncăaact de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă/complementară/curs universitar de master în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.

Redacţia ediţiei (SCSP I)
Coordonator și redactor: Iulian-Laurenţiu ŞTEFAN ● Consultanţi știintifici și profesionali: Mihai ANIŢEI, Delia Mihaela VÎRGĂ, Nicolae MITROFAN, Tudorel BUTOI, Gheorghe Doru MUNTEANU, Daniela HIERA, Laurenţiu MITROFAN, Oana Maria SANDOVICI, Alexandru GAIANU, Alexandru JIANU, Florinda Tinella GOLU, Doru POPOVICI, Florin VERZA, Iulian-Laurenţiu ŞTEFAN, Angelica HĂLMĂJAN, Laura Cristina PATRUŢ, Tamara ISCRU
Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romania*
Presedinte: Mihai ANIŢEI ● Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie: Laurenţiu MITROFAN – președinte, Vasile MIHĂESCU – vicepreședinte, Aurora SZENTÁGOTAI-TĂTAR – secretar, Victor BADEA, Iulia Odette DIMITRIU, Bianca MACAVEI, Oana Maria SANDOVICI, Ermina SOROCIANU, Simona Corina TRIFU, Cristian VASILE, Elena Otilia VLADISLAV ● Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor: Gheorghe Doru MUNTEANU – președinte, Ioan Ciprian RĂULEA – vicepreședinte, Angelica HĂLMĂJAN – secretar, Anghel Ilie GRĂDINARU, Puiu MIHAI, Laura Cristina PĂTRUŢ, Delia Mihaela VÎRGĂ ● Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională: Florin VERZA – președinte, Ioana GOLU – vicepreședinte, Geanina CUCU-CIUHAN – secretar, Diana IOANEŞ, Doru Vlad POPOVICI, Anişoara SANDOVICI, Mihaela STERIAN ● Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: Tudorel BUTOI – președinte, Alexandru JIANU – vicepreședinte, Adrian PRISĂCARU – secretar, Pantilimon Alexandru GĂIANU, Ştefania Mirela Oana TURC, Hadrian Marius Jean VAIDA, Teodor VOICU ● Comisia metodologică: Florinda Tinella GOLU – președinte, Viorel ROBU – vicepreședinte, Roxana Viorica MAIER – secretar, Eugen AVRAM, Delia Iuliana BÎRLE, Ioan GOTCĂ, Zoia VOCHIŢĂ ● Comisia de deontologie şi disciplină: Tamara ISCRU – președinte, Richard Vilmos ZOOR – vicepreședinte, Loredana Ramona IOCŞA PORA – secretar, Aurelian DAVIŢOIU, Gabriela Cornelia HUM-URSACHI, Carmen Cătălina IOAN, Adrian LUCA
Aviz juridic
Consilier juridic: Monica Gabriela BRAHĂ
*Membru al EFPA – European Federation of Psychologists Associations
Copyright © Colegiul Psihologilor din Romania, 2014. Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrala sau partiala a textului si stocarea sa intr-o baza de date, fara acordul prealabil scris al reprezentantului legal al Colegiului Psihologilor din Romania este interzisa si se pedepseste in conditiile legii.

Phone: 0722,207,514
Braila, ROMANIA
Skip to toolbar